Create New Customer Account

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

2. Privacybeleid

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector; Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

8. Veiligheid opslag van gegevens Veiligheidscriteria

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Cookies

FAM Flower Farm maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan FAM Flower Farm de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier kan je de cookie instellingen aanpassen.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd via de browser.

11. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@famflowerfarm.com 
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Privacy Policy

We respect your privacy and process your personal information only for the purpose for which you have provided them and in accordance with the Personal Data Protection Act and the Telecommunications Act.

 

1. Company data

2. Privacy Policy

We can offer you deals with similar products and services in the context of a closed agreement, provided that you have not registered a resistance. The ability to file a resignation is stated at the time of providing your information. In addition, you will be given the opportunity to oppose the use of your e-mail address under the same conditions. When collecting your e-mail address for reasons other than in the context of a closed agreement, this will not be used for the transfer of unsolicited communications if you have not given permission.

3. Postal address

We only use your mailing address for sending information you have requested.

4. Phone number

We do not use your phone number for commercial purposes.

5. Other personal data

Other personal data we process only (through cookies, readout of peripherals or otherwise) if: the data processing is necessary for: the execution of an agreement you have entered into; The proper implementation of a public-law task; The execution of our legitimate interest (unless your interest or fundamental rights and freedoms prevail over this interest), or; You have given permission for processing when collecting this. We will, in any case, keep your data no longer than necessary for processing the purposes for which they were collected.

6. Special personal data

The information collected is used internally and is not passed on to other organizations

7. Transferring and receiving data security

If we transfer or receive your data on our website, we always use the encryption technologies that are recognized as common standards within the IT sector; We have introduced the necessary security measures to prevent the loss, unauthorized use or change of information we receive on our site;

8. Security Data Storage Safety Criteria

The page where you provide personal information uses a secure connection. Passwords are always hashed. We save as little information as possible from our customers and ensure that our personal database does not contain any very sensitive personal information unless otherwise. The sending of personal data by e-mail is via a secure connection. We take technical and organizational measures to counteract data loss or unlawful processing (such as attacks). We therefore guarantee an appropriate level of security and periodically test our site. All systems incorporating (sensitive) personal data are provided with anti-virus software and the latest security-related patches of all other important software, as issued by the suppliers of this software. At least twice a year, our site is tested for application vulnerabilities from the so-called OWASP top 10.

9. Access to your data

Upon request, we inform visitors of our website about the personal data processed by them. Any incorrect data may be improved, supplemented or deleted. If you wish to access this information, or if you wish to improve your personal information, please contact us at the address below.

10. Cookies

FAM Flower Farm uses cookies to optimize the functionality of certain pages of the website. Cookies are small text files that are placed by a page of the website on the visitor's computer. In a cookie, information is stored such as certain preferences of the visitor. As a result, FAM Flower Farm can serve the visitor even better on a subsequent visit.
The visitor can decide for himself how cookies should be handled. Here you can adjust the cookie settings.
Cookies can always be deleted from a computer via the browser.

11. Contact

If you wish to respond to our Privacy Policy, please contact us via: info@famflowerfarm.com

This privacy policy can be changed at any time. These changes will be published here and, if applicable, you will be notified by e-mail.